WEBSITES

Algemene voorwaarden voor ontwikkeling en onderhoud van websites, door IGIDIGI.

 1. Een potentiële opdracht wordt, na overleg met een opdrachtgever door IGIDIGI beschreven en vervolgens per email overlegd aan de opdrachtgever.

  Na ongewijzigde bevestiging per email, door de opdrachtgever, is de opdracht definitief. Voor wijziging daarna is instemming van zowel opdrachtgever als IGIDIGI vereist.

 2. Indien een opdracht aan IGIDIGI is verstrekt zonder voorafgaande beschrijving van IGIDIGI, wordt de opdracht definitief na acceptatie door IGIDIGI.

 3. De op de website te plaatsen teksten worden aangeleverd door of namens de opdrachtgever, bij voorkeur in word-doc of kladblok.txt formaat

 4. Een opdracht kan inhouden:

  • Advies m.b.t. een domeinnaam, een provider en type hosting contract.
  • Verzorgen registratie domeinnaam en afsluiten hostingovereenkomst, met opdrachtgever als eigenaar van de domeinnaam. De kosten voor registratie en hosting worden door de provider, zonder tussenkomst van IGIDIGI, rechtreeks aan de opdrachtgever berekend.
  • Ontwikkelen, en/of bouwen en/of plaatsen op internet van een website
  • Afspraken betreffende een menu, de menuvorm, de menu locatie en menu opties. Pagina lay-outs, met aanduiding van locatie van tekstvakken en afbeeldingen.
  • Onderhouden van een website indien regelmatig wijzigen van tekst, afbeeldingen, lay-out of ander inhoud nodig is.

 5. De op de website te plaatsen afbeeldingen, audiobestanden, film, teksten en willekeurige andere bestanden, worden aan Igidigi verstrekt door de opdrachtgever.

 6. Voor de door de opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, audiobestanden, film en willekeurige andere bestanden, evenals teksten, en de op verzoek van opdrachtgever door IGIDIGI geconcipieerde teksten, vrijwaart de opdrachtgever IGIDIGI in voorkomende gevallen tegen alle aanspraken van derden wegens schending van eigendomsrechten, octrooien of licenties.

  De opdrachtgever, eigenaar van de website, is ingeval er muziek op de site geplaatst is, verantwoordelijk voor het aanmelden van de website bij de Buma Stemra

  De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk om, ingeval de inhoud van de site daartoe aanleiding geeft, te zorgen voor een op de site te plaatsen Privacy verklaring.

 7. In de website kunnen de volgende elementen worden opgenomen:

  • bewegende elementen, zoals foto overgangen, slideshows e.d. in overleg.
  • audiofragmenten, als achtergrond of na aanklikken.
  • linken, verwijzingen naar externe webpagina's, of emailadressen.
  • berichten cq contactformulier, dat na invulling via een verzendknop naar de opdrachtgever wordt gestuurd.
  • filmpjes worden geplaatst op youtube of vimeo, en doorgekoppeld naar de site. Eventuele extra kosten voor niet gratis accounts dienen door de opdrachtgever rechtstreeks aan youtube of vimeo voldaan te worden.

 8. IGIDIGI plaatst op de website geen elementen:

  • waarmee of waardoor bezoekers van de website de inhoud van de website aan kunnen vullen
  • waarmee of waardoor bezoekers van de website deze kunnnen wijzigen of op enigerlei andere wijze aan kunnen passen.
  • waarmee op enigerlei wijze een verbinding met social media wordt gemaakt
  • webshops, met betalingsmogelijkheid en/of automatische aanpassing van de voorraad..
  • waarbij invulling van financiële gegevens zoals rekeningnrs., wachtwoorden gevraagd wordt.

 9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle verplichtingen met betrekking tot rechten en licenties voor rechtstreeks of via linken op de site geplaatste audio en video bestanden. De opdrachtgever vrijwaart Igidigi voor alle aanspraken die onstaan, doordat niet of niet tijdig aan deze verplichtingen is voldaan.

 10. IGIDIGI bewaart geen door opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, tekst, foto's, audio, video en overige bestanden.

  Voor zover de bestanden op de website aanwezig zijn kan IGIDIGI die op verzoek aan opdrachtgever verstrekken, in de hoedanigheid waarmee ze op de site staan.

 11. De website dient, voorafgaand aan plaatsing op het internet, door de opdrachtgever geaccepteerd te worden. Daarvoor wordt de website tijdelijk geplaatst op een subdomein van IGIDIGI.

 12. De website wordt gebouwd voor de op moment van levering actuele browserversies. De opdrachtgever accepteert daarbij dat er bij gebruik van verschillende browsers, verschillen kunnen bestaan in het uiterlijk van de website. Indien na levering, de website door wijzigingen bij de hostprovider, wijzigingen in de functionaliteit van een browserprogramma, of andere wijzigingen waarover IGIDIGI geen zeggenschap heeft, er anders uitziet, niet meer functioneert zoals op moment van levering, of op een andere manier wijzigt, is IGIDIGI daarvoor niet aansprakelijk. In dat geval zal IGIDIGI, indien dit binnen haar mogelijkheden ligt, een oplossing voorstellen.

 13. Na acceptatie door de opdrachtgever:

  • Wordt de website op het domein van de opdrachtgever geplaatst.
  • Wordt de website, zoals opgeleverd, eigendom van de opdrachtgever.
  • Ontvangt de opdrachtgever een rekening voor de afgesproken gage, welke binnen 14 dagen voldaan dient te zijn.
  • Na betaling ontvangt opdrachtgever, alle inlognamen en wachtwoorden, die toegang geven tot het hostingpakket en de bronnen van de website. Vanaf dat moment is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het bewaren van deze gegevens.

 14. Onderhoudsoveereenkomst voor herhaaldelijk uit te voeren kleine aanpassingen.

  • Indien naar verwachting vaak kleine wijzigingen gewenst zijn, kan de opdrachtgever aan IGIDIGI de wens te kennen geven om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten.

   Onder een onderhoudsovereenkomst vallen aanpassingen op bestaande pagina's waaronder het verwijderen, plaatsen en vervangen van texten en afbeeldingen, en kleine layout en menu aanpassingen. Voor de gewenste wijzigingen ontvangt Igidigi digitale teksten cq digitale afbeeldingen.

  • Onderhouds overeenkomsten worden afgesloten per kalenderjaar, en eindigen automatisch aan het einde van het betreffend jaar.

   Nadat een website is opgeleverd, is het onderhoud in ieder geval 3 maanden gratis. Indien een onderhoudsovereenkomst wordt overeengekomen, worden deze drie maanden als korting op de factuur vermeld.

  • Indien beide partijen dat wensen, kan na afloop van een kalenderjaar opnieuw een onderhoudsovereenkomst afgesloten worden.

  • Voor werkzaamheden die niet onder een onderhoudsovereenkomst vallen, zoals het bewerken van afbeeldingen, het bewerken van films, grote layout en menu aanpassingen, wordt in overleg een aparte prijsafspraak gemaakt.

  • Indien de opdrachtgever een overeenkomst tussentijds beëindigt vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van eerder betaalde facturen plaats.