website builder free

I G I D I G I 

Bericht voorjaar 2016:

Igidigi is gestopt met het ontwikkelen van websites, en neemt geen nieuwe projecten meer aan. Voor zover het geen grote veranderingen en/of nieuwe functies betreft zal Igidigi nog wel aanpassingen doen aan reeds eerder door Igidigi ontwikkelde websites. Daarbij blijven de algemene voorwaarden van kracht.  

Data beheren.

Allerlei zaken vastleggen, onthouden, ordenen, bewerken, analyseren, rubriceren en weer presenteren. Als het gaat om een grote hoeveelheid gegevens die in bepaalde banen geleid moeten worden en bruikbare informatie moeten opleveren, kan IGIDIGI in veel gevallen een MS Access applicatie op maat bouwen. U hoeft, om deze te gebruiken, MS Access niet zelf aan te schaffen.

Inkoop - Verkoop 

Vastleggen leveranciers, artikelen, klanten, ontvangen rekeningen, inkopen. Maken van offertes, facturen, pakbonnen.

Produceren van allerlei overzichten zoals, btw, voorraad totaal en per artikel, betalingsachterstand totaal en per klant. Verkoopomzet in een willekeurige periode zowel totaal als per artikel(groep), per klant, per regio. Inkoopomzet, ook per leverancier. 

Capaciteitsplanning aangenomen opdrachten.

Een praktisch bruikbare capaciteitsplanning, waarin vastgelegd kan worden welke capaciteit voor geaccepteerd opdrachten in de toekomst nodig is en welke capaciteit op welk moment nog beschikbaar is voor het aannemen van nieuwe opdrachten. Concreet worden vastgelegd het aantal beschikbare uren per (kalender)week en het aantal ingeplande uren. Het resultaat is het aantal nog niet ingeplande uren. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in (vak)groepen, soorten activiteiten, individuele personen maar ook bijv. machine uren. Capaciteitsoverzichten zijn mogelijk over willekeurige perioden. Het invoeren van de gegevens kan variëren van centraal tot het invoeren door iedere medewerker voor zichzelf. 

Processturing

Indien er sprake is van een procedure waarin meerdere stappen gezet worden en waarbij per stap verschillende partijen aan zet zijn, kan het proces gestuurd worden met een erop toegespitste applicatie.

Analyse van de ingebrachte gegevens is op allerlei manieren mogelijk. Het resultaat kan gebruikt worden om rapporten op te stellen of als ondersteuning voor het nemen van beleidsmatige beslissingen. 

Privacy verklaring.


Igidigi, gevestigd aan Igidigi Zeelsterstraat 174 Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.igidigi.nl
Igidigi Zeelsterstraat 174
Eindhoven 040 2928274

Persoonsgegevens die wij verwerken

Igidigi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Igidigi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen en registreren van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Igidigi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Igidigi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Igidigi) tussen zit. Igidigi gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Geautomatiseerd programma om facturen op te maken en ontvangst betalingen te registreren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Igidigi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: Naam, Adres, Emailadres en telefoonnummer.
Bewaartermijn; 5 jaren of zoveel langer als dat betreffende persoon van de diensten van Igidigi gebruikt wenst te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Igidigi verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Igidigi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Igidigi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@igidigi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Igidigi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging gegevens

Je gegevens zijn lokaal opgeslagen in een met inlognaam en wachtwoord beveiligd factureerprogramma, dat geïnstalleerd is op een PC met inlognaam en wachtwoord. De PC is beveiligd met het anti virus programma Norton Internet Security.
Igidigi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Igidigi.